Bachelor Project 2019

Bachelor Project an der Hochschule Darmstadt im Studiengang Digital Media, Schwerpunkt Interactive Media Design

Entwicklung politischer Prognosen anhand von Nachrichtenströmen im Internet

https://vimeo.com/355253758

Github: github.com/imsoftware/bp19

Lizenz: CC-BY-NC-SA